Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms IK “ROTĀ” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami IK “ROTĀ” komercdarbības veikšanai, apkalpojot interneta veikalu www.littlewil.lv. IK “ROTĀ” apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi. IK “ROTĀ” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. IK “ROTĀ” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai IK “ROTĀ” pienākumu/piegādes/līgumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams IK “ROTĀ” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. Datu aktualizācija IK “ROTĀ” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība. Datu drošība un izmantošana Veicot pirkumu, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru. IK “ROTĀ” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. IK “ROTĀ” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. IK “ROTĀ” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ IK “ROTĀ” ir saņēmusi Personas datus. Uzkrātos klienta Personas datus IK “ROTĀ” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu IK “ROTĀ” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par IK “ROTĀ” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, IK “ROTĀ” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar piegādi. Tas ļauj IK “ROTĀ” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu. Sīkdatnes IK “ROTĀ” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas. Trešās puses IK “ROTĀ” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. IK “ROTĀ” nodos Personas datus IK “ROTĀ” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz IK “ROTĀ” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību, piemēram, veiktu piegādi. Tomēr šādos gadījumos IK “ROTĀ” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Jūs esat veiksmīgi abonējis!
Šis e-pasts ir reģistrēts